Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez kuratorów oświaty i ministra edukacji. Jeśli dana placówka edukacyjna podlega innemu ministrowi (np. szkoły aspiranckie), to również włączony jest on w proces kontrolny. Wspomniane instytucje wykonują swoje zadania kontrole przy pomocy nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Uprawnienia wysłanników kuratora

 

Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają szereg uprawnień. Mogą wejść do budynku szkoły i wszystkich jej pomieszczeń. Mają prawo wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, opieki czy organizacji pracy placówki.

Wysłannik kuratora może uczestniczyć w obradach rady pedagogicznej. Wcześniej musi jednak o tym zamiarze powiadomić dyrektora jednostki, który nie może się sprzeciwić planom działającej z upoważnienia kuratora bądź ministra osoby wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Nadzorcy mogą też wykonywać tzw. hospitację. Polega ona na bezpośrednim obserwowaniu przez taką osobę organizowanych w szkole zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. O zamiarze hospitacji musi zostać powiadomiony dyrektor szkoły.

W ramach nadzoru pedagogicznego wysłannicy kuratora mogą również przeprowadzać badania mające na celu ustalenie efektywności prowadzonych w placówce działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wszystko po to, by ustalić jakość pracy szkoły.

To nie koniec uprawnień przysługującym członkom zespołu kontrolnego. W trakcie wizytacji mogą oni również zgłaszać dyrektorowi doraźne zalecenia, a także przedstawiać uwagi i wnioski będące konsekwencją wykonanych czynności. Co dyrektor ma z nimi zrobić? Czy musi się im podporządkować i je wykonać? Tego rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym ani żadna ustawa z zakresu prawa oświatowego nie reguluje.

Adresaci tych uwag mogą jednak odwołać się od otrzymanych uwag i zaleceń. W tym celu powinni zgłosić kuratorowi (albo ministrowi) swoje zastrzeżenia. Mają na to siedem dni. Później ewentualne zgłaszanie sprzeciwu będzie bezskuteczne.

Dyrektorowi od pewnych uwag nie przysługuje jednak odwołanie. Tak jest np. w przypadku terminu opracowania i przedstawienia radzie pedagogicznej harmonogramu kontroli na dany rok szkolny. Prawo stanowi, że plan nadzoru pedagogicznego musi zostać zaprezentowany do 15 września.